Партньори

Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

 Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия подчинява дейността си на изпълнението на общата стратегическа цел, залегнала в Националния план за развитие на Р България за периода 2007-2013, приет през декември 2005 г. Целта му е България да бъде страна с високо качество на живот, основано на устойчиво социално-икономическо развитие в процеса на цялостното интегриране в Европейския съюз, обединяваща усилията на правителството и социалните партньори. Осъществяваните от Агенцията дейности се изпълняват с помощта на редица мерки, насочени към поддържане на устойчив икономически растеж, повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия и насърчаване на тяхното развитие, стимулиране на предприемаческия дух и подкрепа на технологични и иновативни производства, развитие на публично-частното партньорство.

Инниммо Инниммо

Инниммо е независима българска фирма за инвестиционно банкиране, финансов мениджмънт и управление на активи. От 2003 г. насам ефективно управлява проекти по анализ и оценка, оптимизация и финансово преструктуриране на бизнеси и активи. Успешно структурира цялостния процес по идентифициране и привличане на инвеститори от страната и чужбина, дългово финансиране и нови клиенти.Мандати по сливания и придобивания, ръководени от Инниммо са класирани сред най-големите сделки в България за 2003, 2007, 2008, 2011 и 2012г.
За постигане на задоволителни оперативни резултати и увеличение стойността на даден бизнес, Инниммо подкрепя своите клиенти като предоставя експертни услуги по текущ финансов мениджмънт, пълно счетоводно и правно обслужване. Услугите гарантират регулярна отчетност и възможност за предвиждане на финансови рискове, преодоляване на дисбаланси в капиталовата структура, постигане на изгодни условия по заеми, структуриране и контрол на бонусни схеми за насърчаване на управленския и оперативния персонал. 
http://www.innimmo.com/