Програма: Business Essentials / 2-ро Ниво (второ издание)

- A +

3-4 февруари - Финансов мениджмънт /BE2
Процес на ефективно планиране, бюджетиране и отчетност
Себестойност на продукт
Развиване на комплексен бизнес казус
Управление на лихвения и валутния риск в контекста на Българската платежна система
Управление на наличния и паричен ресурс и оборотния капитал на ниво отдел и компания
Платежни инструменти и приложението им в практиката

10-11 февруари - Финансов анализ (Управление на рисковете в организацията) /BE2
Вътрешна контролна среда - къде е ключът за касата
Вътрешен одит - Проактивната роля в превенцията на рисковете
Счетоводни сигнали и инструменти за идентифициране на риска от измами в организацията
Forensic accounting - Лесни счетоводни техники за предотвратяване и разкриване на стопански измами в предприятието

17-18 февруари - Правна рамка /BE2
Отговорност на мениджърите и управителите. Отношения с администрацията.
Практически казуси при сключване на сделки, рискове и способи за минимизирането им
Защита на личните данни и Законосъобразно прекратяване на трудовите правоотношения
Данъчно облагане на доходи от финансови инструменти
Договори за кредит сключване и предоговаряне

25-26 февруари - Стратегия и маркетинг / BE2 
Бранд мениджмънт
  • Разбиране за бранд и брандинг
  • Създаване и имплементация на бранд стратегия
  • Поддържане и развитие стойността на бранда
Клиентско преживяване 
  • Разбиране и задоволяване на клиентското очакване
  • Създаване и имплементация на стратегия за клиентско преживяване
  • Трансформация на клиентите в лоялни последователи и посланици на марката
  • Създаване на организация с фокус върху клиентското преживяване

Бизнес симулация*

датата не е фиксирана, ще бъде съобразена с възможностите на участниците

Игра с тренинг цел, в която участниците са поставени в симулация на реална бизнес среда и решенията, които вземат рефлектират върху финалния резултат на всеки отбор. Участниците в играта ще създават стратегии за растеж и развитие на бизнес, ще бюджетират, ще вземат инвестиционни решения и т.н. като прилагат наученото в курса и работят в екип.

* Бизнес симулацията е част от пакета на участниците, записали цялото ниво.