Партньори

Hostettler, Kramarsch & Partner Hostettler, Kramarsch & Partner

Hostettler, Kramarsch & Partner е международна компания за управленско консултиране със седалища в Цюрих, Швейцария, и Франкфурт на Майн, Германия. Специализирана е в управление на възнагражденията и придобивките и управление на представянето.

Подходът на експертите от Hostettler, Kramarsch & Partner към управлението на представянето интегрира стратегиите на компаниите в сферата на финансите и на човешките ресурси. От друга страна той набляга върху тясната връзка и зависимост между управленското и изпълнителското ниво в организациите. Клиентите на консултантската компания постигат устойчив успех, базиран на последователното прилагане на механизми, ориентирани към техните корпоративни ценности.

Партньорите в Hostettler, Kramarsch & Partner имат дългогодишен международен консултантски опит и са признати на пазара като експерти в управлението на възнагражденията, талантите, финансите и риска. Техните компетенции в тези сфери са търсени от управителни и надзорни съвети, топ мениджъри и специалисти от различни браншове, в които има потребност от иновативни решения.

www.hkp.com/en

Българска стопанска камара Българска стопанска камара

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г.
БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESS EUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво.

Kамарата участва активно в работата на Международната организация на работодателите (IOE), Международната организация на труда (ILO), Европейския икономически и социален комитет (EESC) и Форума на работодателските организации от Югоизточна Европа (SEEEF). БСК е сред учредителите на Съюза на черноморските и каспийски конфедерации на предприемачите (UBCCE).

БСК има подписани договори за сътрудничество с над 70 национални работодателски и бизнес организации от най-развитите страни в Европа, Азия, Америка и Африка.

www.bia-bg.com