Партньори

Цeнтър за управление и професионално обучение Цeнтър за управление и професионално обучение

Центърът за управление и професионално обучение АД (ЦУПО) е частно дружество, което разработва и организира курсове за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация за индустриални предприятия в страната.
Курсовете се провеждат съгласно притежаваната лицензия в съответствие със Закона за професионално образование и обучение в секторите рудодобив, строителство и геодезия, транспортна инфраструктура, информационни и комуникационни технологии, туризъм,електротехника и енергетика, стопанско управление и администрация. Дружеството провежда целогодишно курсове за придобиване и повишаване на квалификацията в над 40 професии и 70 специалности.
Паралелно с професионалната квалификация ЦУПО организира ефективни курсове и семинари за изграждане и усъвършенстване на ключови компетенции, езиково обучение, развитие на лидерски умения, работа в екип.
ЦУПО е специализирано в извършването на консултантски финансови и счетоводни услуги, бизнес развитие и управление на проекти.  

www.cmvt-bg.org

Институт за прогресивно образование Институт за прогресивно образование

Мисията на Института за прогресивно образование е преобразуване на българската образователна система с цел пълноценно развитие на всички граждани през целия живот в отговор на икономическите, социалните и културните изисквания на обществото през 21-ви век. В съответствие с мисията си, ИПО полага усилия да осигури педагогически методи, учебно съдържание и подкрепа за висококачествено учене на всяко дете и учител в България и внедрява системата за преподаване на математика в начален курс – JUMP Math, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. JUMP Math се основава на най-новите изследвания от областта на когнитивната наука и най-добрите програми за преподаване на математика от цял свят като в крайна сметка предлага уникална комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, постоянно оценяване, и разнообразие от подходи в преподаването. ИПО е инициатор и на "Диалог за бъдещето" - гражданска инициатива за определяне на обществените изисквания и стратегии за фундаментална реформа на българската образователната система.
ИПО поддържа и форма на постоянен експертен дебат, в който участват неправителствени организации, работещи в областта на образователните политики, международни организации и отделни експерти. Основна цел на тази постоянно действаща форма на работа е формулирането на ключови проблеми в образованието и на политически и експертни решения. 

www.progresivno.org

БАСКОМ БАСКОМ

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) е създадена през 2001 година. Асоциацията е колективен представител на повече от 60 софтуерни фирми – пълноправни членове, и над 120 асоциирани членове, сред които висши учебни заведения, фондации, фондове за рисков капитал и др.
Софтуерната индустрия е сред малкото български индустрии с конкурентоспособност в световен мащаб, осигуряваща изключителни възможности за професионална реализация и развитие на хората, работещи в нея. Основните цели на БАСКОМ са да популяризира българската софтуерна индустрия,  да работи за подобряване на образователната система и въвеждането на електронно управление в страната, да участва активно в изграждане и осъществяване на политики за ефективни ИТ инвестиции в полза на цялото общество. Асоциацията фокусира усилията си в посока утвърждаване на ключовите приоритети за устойчиво развитие на сектора, а от там и на България като високотехнологична дестинация, където софтуерните компании разработват собствени продукти и услуги с висока добавена стойност.


www.basscom.org