Програма: Business Essentials / 1-во Ниво (трето издание на курса)

- A +

13-14 януари - Правна рамка / BE1 
Търговски Договори. Структура и защита на страните
Учредяване и регистрация на дружеството. Избор на форма и нива на управление
Защита на правата на дружеството
Законосъобразно и ефективно управление на персонала - подбор, задължения на работодателя, изпълнение на трудовия договор, отговорност на служителя
Основни правила за защита на лични данни
Елегантни техники за данъчно оптимизиране 

20-21 януари - Финансов анализ / BE1
Симетрия и логика на счетоводния баланс - основни принципи на финансовата отчетност
Скритите послания на финансовите отчети, когато не разбираме от счетоводство?
Техники за ефективен анализ на паричните потоци, на база съществуващата счетоводна информация
Адекватна и оптимална отчетност към специфични потребители - банка кредитор, регулатор др.

27-28 януари - Финансов мениджмънт / BE1
Тълкуване на финансовите отчети чрез анализ на ключовите показатели
Управление на оборотни средства, вземанията и задълженията
Базово планиране и бюджетиране: изготвяне на прогнози за паричните потоци
Решения за инвестиции на ниво проекти в рамките на компаниятa
  • Дисконтирани парични потоци
  • Оценяване на инвестиция
  • Анализ на проекти и риск
  • Цена на собствения капитал

23-24 февруари - Маркетинг / BE1
Създаване на стойност
  • Анализ на структурата на пазара - конкуренти, клиенти, контекст
  • Сегментация - таргетиране - позициониране и избягване на пазарни капани
  • Създаване и задържане на стойност за потребителя
Комуникиране на стойност
  • Маркетинг микс
  • Интегрирани маркетинг кампании
  • Показатели за проследяване на резултатите

Бизнес симулация*
датата не е фиксирана, ще бъде съобразена с възможностите на участниците
Игра с тренинг цел, в която участниците са поставени в симулация на реална бизнес среда и решенията, които вземат рефлектират върху финалния резултат на всеки отбор. Участниците в играта ще създават стратегии за растеж и развитие на бизнес, ще бюджетират, ще вземат инвестиционни решения и т.н. като прилагат наученото в курса и работят в екип.

* Бизнес симулацията е част от пакета на участнците, записали цялото ниво.