Партньори

Теленор Теленор

Теленор е водеща телекомуникационна компания с над 3,5 милиона активни потребители в България. Към края на юни 2016 г., услугите на компанията са достъпни за 99,98% от населението и на 99,5% от територията на страната, а 4G мрежата на Теленор покрива приблизително 76% от населението на страната. 
В Telenor работят над 2300 висококвалифицирани специалисти, а продуктите и услугите на компанията се предлагат в около 370 търговски обекта в страната, сред които близо 230 собствени представителни магазина. 
Теленор Груп
От август 2013 г. компанията е част от международната Теленор Груп – утвърден лидер на световния телекомуникационен пазар със 160-годишен опит. Теленор Груп има над 211 милиона абонати, над 36 000 служители и оперира в 13 държави в Европа и Азия. 
 
www.telenor.bg

СИБАНК СИБАНК

СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с над 20-годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови  и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна и непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването й. Същевременно банката отговаря на съвременното търсене, развивайки дистанционните  канали за дистрибуция. 
От 2007 г. СИБАНК ЕАД е част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Интегрирането й с другата компания на групата в България - ДЗИ, позволява прилагането на иновативен подход в предлагането на нови за българския пазар банково-застрахователни продукти и услуги. 


www.cibank.bg

Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия подчинява дейността си на изпълнението на общата стратегическа цел, залегнала в Националния план за развитие на Р България за периода 2007-2013, приет през декември 2005 г. Целта му е България да бъде страна с високо качество на живот, основано на устойчиво социално-икономическо развитие в процеса на цялостното интегриране в Европейския съюз, обединяваща усилията на правителството и социалните партньори. Осъществяваните от Агенцията дейности се изпълняват с помощта на редица мерки, насочени към поддържане на устойчив икономически растеж, повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия и насърчаване на тяхното развитие, стимулиране на предприемаческия дух и подкрепа на технологични и иновативни производства, развитие на публично-частното партньорство.

www.sme.government.bg/