С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМА В ИЗДАНИЯТА НА ИКОНОМЕДИА АД


I. ПРЕДМЕТ
1.1. Настоящите Общи условия регламентират условията за приемане и излъчване на реклами в изданията на "Икономедиа" АД и са задължителни за Рекламодателите и Рекламните агенции (наричани по-долу и само Възложител/и), от една страна и обвързващи "Икономедиа" АД, от друга страна.Договори за реклама с политически партии >

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

Под "Реклама" се разбира всеки текстов или графичен материал, публикуван срещу заплащане в изданията на "Икономедиа" АД, съдържащ привлекателна информация относно Възложителя, търгуваните от него стоки, предоставените от него услуги или всякаква друга информация, която може да е предназначена за определен кръг потребители, с цел промоциране чрез предизвикване, формиране или поддържане на търговски или друг интерес, с оглед постигане на определени цели.
"Рекламна форма" означава начин и форма на представяне и разпространение на определено рекламно съдържание или послание.
"Рекламни материали" означава всички видове електронни носители на информация, посредством които Възложителя предоставя на "Икономедиа" АД проект на подлежащата на публикуване по силата на този договор Реклама.
"Издания" означават печатните издания и онлайн (дигитални) продукти на "Икономедиа" АД.

Отношенията между "Икономедиа" АД и Рекламодателите/Рекламни агенции, желаещи да публикуват/ излъчват срещу заплащане реклами в изданията на "Икономедиа" АД и в съответните партньорски сайтове на Партньори – част от онлайн партньорската мрежа на "Икономедиа" АД, се уреждат въз основа на писмен договор между страните, който изрично регламентира прилагането на настоящите Общи условия или въз основа на писмена заявка/ поръчка, с потвърждаването на която се счита, че Възложителите удостоверяват съгласието си с Общите условия.
"Икономедиа" АД има право да откаже сключване на договор или заявка за реклама по собствена преценка.

При противоречие между настоящите Общи условия и предвиденото в договора между страните или заявката, предимство имат договорът или заявката. В определени случаи (когато няма подписан договор между двете страни или в случай на единична публикация), по преценка на "Икономедиа" АД, отношенията с Рекламодател/ Рекламна агенция се уреждат въз основа само на изготвен медиа план или оферта, съдържаща медиа план, изпратен от едната страна до другата страна по електронна поща или факс. Така изпратеният/та медиа план/ оферта има обвързваща сила за страните от момента на получаване на потвърждение/съгласие от другата страна за/с изпратения й медиа план или оферта. Съгласието може да бъде изпратено по електронна поща или факс. С одобряването на офертата/медиа плана Възложителите се съгласяват настоящите Общи условия да се прилагат в отношенията с "Икономедиа" АД по повод публикуването/излъчването на реклама на Възложителя.

1.2. Изменение на Общите условия
Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от "Икономедиа" АД. Изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват в сайта на "Икономедиа" АД – economedia.bg в раздел "Общи условия".
Рекламодателят/Рекламната агенция се уведомяват за настъпилите промени в Общите условия чрез публикуването им на сайта на "Икономедиа" АД или със съобщение по електронна поща, като имат възможност да се запознаят с тях и в 14-дневен срок от публикуването им да заяви писмено, че не е съгласен с промените. Ако в рамките на този срок не постъпят писмени възражения счита се, че Рекламодателят/Рекламната агенция са приели измененията и те ги обвързват. Променените условия са обвързващи за "Икономедиа" АД от момента на публикуването им на адрес: [email protected], освен ако изрично не е указано друго.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ И РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ. ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМАТА.

2.1. Всяка рекламна форма, предадена на "Икономедиа" АД, трябва да бъде законна, благоприлична и вярна. Отговорността за съдържанието на заявената реклама и съответствието на текста и изображението й с нормативните разпоредби на българското законодателство се носи от Рекламодателя/ Рекламната агенция.

2.2. Не се допуска излъчване на рекламни форми на стоки, услуги или лица, които са под специален разрешителен режим съгласно законови и нормативни разпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи право на съответната дейност или производство.

2.3. Рекламодателят, респективно Рекламната агенция, участваща в заявяването на рекламни форми, декларира и гарантира, че за всяка реклама, предадена за публикация и съдържаща името или картинното изображение на която и да било жива личност и/или която и да било част от жива личност и/или каре, по което някоя жива личност може да бъде идентифицирана, е придобил разрешение от тази личност да използва името или изображението по начина, по който това е направено в гореспоменатата реклама и в случай на претенции спрямо "Икономедиа" АД вследствие на публикацията, Рекламодателят/Рекламната агенция ще обезщети "Икономедиа" АД в рамките на закона за всички разходи, вреди и загуби, понесени от "Икономедиа" АД в резултат на тази претенция.

2.4. Възложителят носи отговорност за достоверността и актуалността на информацията в предоставяната за публикуване/излъчване реклама, която не трябва да накърнява добрите нрави или доброто име на трети лица. Възложителят носи отговорност за съответствието на рекламата със законовите изисквания, както и за притежаването на авторско право и други защитени права по повод на рекламата.

2.5. В случай, че по какъвто и да е повод във връзка с публикуваната реклама бъде ангажирана отговорността на "Икономедиа" АД, Рекламодателят/Рекламната агенция е длъжен да обезщети изцяло "Икономедиа" АД.

2.6. Задължение на Рекламодателя/Рекламната агенция е да провери точното съдържание на всяка рекламна форма/материал. При установяване на грешка в рекламната форма, Рекламодателят/Рекламната агенция е длъжен да уведоми веднага служител от Рекламния отдел на "Икономедиа" АД, както и да предостави рекламен материал с коректна информация.

2.7. "Икономедиа" АД не носи отговорност за допусната грешка в предоставена от Възложителя рекламната форма.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ И МАТЕРИАЛИ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ОТКАЗ НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ, НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАЯВЕНАТА И СЪГЛАСУВАНА СТОЙНОСТ НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ, ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ СЪГЛАСУВАН МЕДИА ПЛАН.

3.1. Всички рекламни форми се приемат за излъчване след проверка от техническо лице на "Икономедиа" АД. "Икономедиа" АД си запазва правото да откаже публикуването на рекламни форми, които не отговарят на Техническите изискванията на "Икономедиа" АД предвидени в рекламните тарифи на съответните издания на "Икономедиа" АД докато рекламните форми бъдат приведени в съответствие с тях.

3.2. Стандартни, готови рекламни форми следва да се предоставят не по-късно от 3 (три) работни дни преди старта на кампанията. Всяко забавяне в предоставянето на рекламните форми по вина на Рекламодателя/Рекламната агенция е за негова сметка.

3.3. Нестандартни, готови рекламни форми се приемат не по-късно от 5 (пет) работни дни преди старта на кампанията за тестване и одобрение. Всяко забавяне в предоставянето на рекламните форми по вина на Рекламодателя/Рекламната агенция е за негова сметка.

4.1. При отказ от страна на Рекламодателя/Рекламната агенция да предостави необходимите материали за проверка на рекламните форми предвид Техническите изисквания на "Икономедиа" АД, същото си запазва правото да откаже излъчването, респективно публикуването на рекламните форми.

4.2. В случаите, в които Рекламодателя/Рекламната агенция не осигурят необходимите материали за проверка на рекламните форми от страна на "Икономедиа" АД, "Икономедиа" АД не се ангажира с предоставянето на статистика и не носи отговорност ако рекламните материали нанасят морални щети. Отговорността за съдържанието и визията е изцяло за Рекламодателя/Рекламната агенция. В този случай "Икономедиа" АД си запазва правото да прекрати излъчването на рекламната форма.

4.3. В случай, че Рекламодателят/Рекламната агенция, поръчал онлайн рекламна кампания, не може да предостави уеб страница/интернет адрес, към който да води рекламната форма, "Икономедиа" АД си запазва правото да откаже излъчването ѝ. Изключение правят случаите, в които съществува допълнително споразумение между Възложителя и "Икономедиа" АД, последното да подготви промо страница в PDF или HTML формат, която се хоства на сървър на "Икономедиа" АД. В случай, на допълнително искане от страна на Рекламодателя/Рекламната агенция за хостване на промоционални страници на сървър на "Икономедиа" АД Рекламодателят/Рекламната агенция е длъжен/а да уведоми "Икономедиа" АД 3 (три) дни преди началото на рекламната кампания, като за услугата не се заплаща допълнително ако страницата е с тежест до 1 МB.

5. Рекламодателят/Рекламната агенция следва да потвърди писмено по имейл, изготвен от "Икономедиа" АД медиа план в срок от 24 часа след получаването му. В този срок, до получаване на потвърждение от Рекламодателя/Рекламната агенция, "Икономедиа" АД си запазва правото да променя самостоятелно медиа плана в зависимост от наличните си ресурси, а след потвърждението на медиа плана, промени са възможни само след съгласуване с Рекламодателя/Рекламната агенция.

6. При отказ от рекламна кампания, намаляване или отмяна на излъчвания и други промени във вече съгласувания и потвърден медиа план, извършени преди старта на рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на ‘Икономедиа" АД неустойки, както следва:

6.1.1. В случай на отказ от рекламната кампания в срок по-малко от 3 (три) работни дни преди планирания старт на кампанията, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на "Икономедиа" АД неустойка в размер на 15% от брутната стойност на рекламната кампания, но не по-малко от 200 (двеста) лева.

6.1.2. В случай на отказ от рекламната кампания в срок от 3 (три) до 5 (пет) работни дни преди планирания старт на рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на "Икономедиа" АД неустойка в размер на 10% от брутната стойност на рекламната кампания, но не по-малко от 100 (сто) лева.

6.1.3. Рекламодателят/Рекламната агенция не дължи неустойка в случай, че отказът е направен в срок повече от 6 (шест) работни дни преди старта на рекламната кампания.

6.2.1. В случай на намаляване на заявен и потвърден бюджет на рекламната кампания, в срок по-малко от 3 (три) работни дни преди планирания старт на кампанията, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на "Икономедиа" АД неустойка в размер на 15% от брутната сума на разликата в стойностите между двата бюджета, но не по-малко от 100 (сто) лева.

6.2.2. В случай на намаляване на заявен и потвърден бюджет на рекламната кампания, в срок от 3 (три) до 5 (пет) работни дни преди планирания старт на рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на "Икономедиа" АД неустойка в размер на 10% от брутната сума на разликата в стойностите между двата бюджета, но не по-малко от 100 (сто) лева.

6.2.3. Рекламодателят/Рекламната агенция не дължи неустойка ако намаляването на заявен и потвърден бюджет на рекламната кампания е направено в срок повече oт 6 (шест) работни дни преди старта на рекламната кампания.

6.3.1. В случай на промяна в медиа плана (препланиране) на рекламната кампания в срок по-малко от 3 (три) работни дни преди планирания старт на кампанията, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на "Икономедиа" АД неустойка в размер на 15% (петнадесет на сто) от брутната стойност на рекламната кампания, но не по-малко от 100 (сто) лева.

6.3.2. В случай на промяна в медиа плана (препланиране) на рекламната кампания в срок от 3 (три) до 5 (пет) работни дни преди планирания старт на рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на "Икономедиа" АД неустойка в размер на 10% (десет на сто) от брутната стойност на рекламната кампания, но не по-малко от 100 (сто) лева.

6.3.3. Рекламодателят/Рекламната агенция не дължи неустойка в случай, че искането за промяна в медиаплана (препланиране) е направено в срок повече от 6 (шест) работни дни преди старта на рекламната кампания.

7. В случай на прекратяване на рекламна кампания (след старта й), намаляване или отмяна на излъчвания и други промени във вече съгласувания и потвърден медиа план, извършени след старта на заявената и потвърдена рекламна кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на "Икономедиа" АД неустойки, както следва:

7.1. В случай на прекратяване на рекламна кампания след старта ѝ, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на "Икономедиа" АД неустойка в размер на 15 % (петнадесет на сто) от брутната сума на остатъка от стойността на рекламната кампания от момента на прекратяването й.

7.2. В случай на намаляване на заявен и потвърден бюджет на рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на "Икономедиа" АД неустойка в размер на 15 % (петнадесет на сто) от брутната сума на разликата в стойностите между двата бюджета.

7.3. В случай на промяна в медиа плана (препланиране) на рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на "Икономедиа" АД неустойка в размер на 10% (десет на сто) от брутната стойност на рекламната кампания. Размерът на неустойката може да бъде намален по преценка на "Икономедиа" АД като се отчете естеството на поисканата промяна в медиа плана.

8. При оттегляне на заявка/поръчка за реклама в печатните издания на "Икономедиа" АД от страна на Рекламодател/Рекламна агенция:

8.1. при оттегляне на заявка/поръчказа в. "Капитал" след понеделник; 12.00 часа, Възложителят дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на заявената реклама. След вторник, 18.00 часа заявка/поръчка не може да се оттегли;

8.2. при оттегляне на заявка/поръчка за в. "Капитал Daily" един работен ден преди публикацията Възложителят дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на заявената реклама. След този срок заявка/поръчка не може да се оттегли;

8.3. при оттегляне на заявка/поръчка за реклама в списанията 15 (петнадесет) дни преди датата на разпространение Възложителят дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на заявената реклама. След този срок заявка/поръчка не може да се оттегли;

8.4. при оттегляне на заявка/поръчка за разпространение на вложки във в. "Капитал" и в. "Капитал Daily" след 5 (пет) работни дни преди датата на разпространение Възложителят дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на заявената реклама. След този срок заявка/поръчка не може да се оттегли.

IV. ВЪЗЛАГАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ПРОВЕРКА НА РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ

9. Рекламодател или Рекламна агенция възлага на "Икономедиа" АД публикуването/излъчването на рекламна форма посредством индивидуален писмен договор, въз основа на предварително одобрен от страните медиа план - схема за публикуване/излъчване на рекламни форми или по заявка/поръчка в случай на единична публикация. Във всеки медиа план се определят клиентът, периодът, последователността и други условия на рекламирането.

10. Медиа планове за онлайн кампании се приемат не по-късно от 3 (три) работни дни преди старта на кампанията, след проверка заетостта на позициите. Изключения от посочения минимален срок се допускат по преценка на "Икономедиа" АД, в случай че са налице свободни ресурси.

11. "Икономедиа" АД проверява и приема в срок заявките/ поръчките на Рекламодател/Рекламна агенция, като прави всички свои възражения по подаваните от последния/та медиа планове и рекламни материали в следващия работен ден след деня на предаването им. Ако в този срок не са направени възражения от "Икономедиа" АД, счита се, че медиа плановете и рекламните материали са приети без възражения. "Икономедиа" АД има право да не приема за публикуване реклами, съдържанието и/или оформлението на които според мнението на "Икономедиа" АД не отговаря на концепцията на изданието, моралните и етичните норми, а така също противоречи на действащото законодателство на Република България, респективно на добрите нрави. За отказа си от публикуване поради изброените основания "Икономедиа" АД уведомява своевременно Възложителя и посочва необходимостта от замяна с нови рекламни материали.

12. "Икономедиа" АД си запазва правото за промени в позиционирането и размерите на рекламните форми в случай на технически и/или технологични проблеми, предварително съгласувано с Рекламодателя/Рекламната агенция.

13. В случай, че "Икономедиа" АД няма възможност да реализира медиа план за онлайн кампания или части от него, поради заетост на позиции или други причини, същото съгласува с Рекламодателя/Рекламната агенция преместването им в друга позиция и/или сайт. Задължението на "Икономедиа" АД се ограничава до реализиране на неизлъчените части от медиа плана по начин, съгласуван с Рекламодателя/Рекламната агенция, като "Икономедиа" АД се задължава да излъчи общия брой закупени импресии за съответната кампания, без да гарантира равномерно разпределение по дни на рекламните излъчвания. "Икономедиа" АД не дължи връщане на платени суми.

V. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

14. Рекламните форми се публикуват/ излъчват по възлагане на Рекламодател/Рекламна агенция срещу заплащане на възнаграждение, определено съобразно действащата Рекламна тарифа на съответното издание на "Икономедиа" АД и в сроковете, уговорени в договора.

15. Допълнителни условия за заявявaне на реклама: за всяко следващо лого в рекламен формат - 15% оскъпяване.

16. "Икономедиа" АД има правото да променя рекламните тарифи по всяко време. При евентуално намаляване на цените, предвидени в рекламната тарифа, цените на всички предплатени от Рекламодателя/Рекламната агенция заявки/ поръчки в срока на договора се преизчисляват и привеждат в съответствие с новата тарифа. Рекламодателят/Рекламната агенция е защитен/а от евентуално увеличение на рекламните тарифи само в границите на вече платени медиа планове.

17. Закупените от Рекламна агенция рекламни позиции са притежание на Рекламната агенция в полза на неин указан клиент и не могат да се прехвърлят в полза на трети лица, освен ако изрично не е уговорено друго в писмен вид. Всички последващи сделки със закупени позиции следва да бъдат одобрявани за публикация от Рекламния директор на "Икономедиа" АД.

18. Договорените суми за реклама се заплащат авансово, но не по-късно от 1 (един) работен ден преди старта на рекламната кампания по проформа фактура, издадена от "Икономедиа" АД или в друг договорен между страните срок. Договорените суми на годишна база се заплащат авансово или разсрочено, по договаряне.

19. При забавяне на дължимите плащания "Икономедиа" АД си запазва правото да отложи или спре рекламната кампания до заплащане на дължимото възнагражение.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

20. "Икономедиа" АД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Рекламодателя/Рекламната агенция за нормално ползване на услугите - предмет на настоящите общи условия и индивидуалния писмен договор или заявката/ поръчка.

21. Рекламодателят/Рекламната агенция се съгласява да се придържа към условията, определени от "Икономедиа" АД, във връзка с изискванията по отношение на рекламните материали и форми, технологичните срокове за работа на "Икономедиа" АД, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от "Икономедиа" АД и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите.

22.1. Рекламодателят/Рекламната агенция се задължава при ползването на предоставяните от "Икономедиа" АД рекламни услуги:
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Технически изисквания и Интернет етиката (по отношение на рекламата в онлайн продуктите);
- да не извършва действия, представляващи нарушение на правата на интелектуална собственост на трети лица;
- да уведомява незабавно "Икономедиа" АД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
- да спазва задълженията си, предвидени в настоящите Общи условия.

22.2. При неизпълнение на задълженията по т. 21.1 от страна на Рекламодателя/Рекламната агенция, "Икономедиа" АД има право незабавно да спре излъчването на съответния рекламен материал.

VIІ. ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПОВОД ИЗЛЪЧВАНЕТО НА ОНЛАЙН РЕКЛАМНИ ФОРМИ

23. При спор или несъгласие от страна на Рекламодателя/Рекламната агенция относно излъчването на рекламните форми, "Икономедиа" АД се задължава да предостави статистиката и други данни за излъчването на съответния рекламен материал, които се проверяват в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол.

24.1. Рекламодателят/Рекламната агенция следва да отправи претенциите си относно излъчването на рекламните форми в срок до 1 (един) месец, считано от старта на съответната рекламна кампания. В случай, че претенциите са предявени след изтичането на този срок, "Икономедиа" АД не е длъжно да разгледа съответната претенция и не дължи компенсация.

24.2. В случай на приети възражения, "Икономедиа" АД се задължава да осигури излъчването на съответната рекламна форма съгласно исканията на Рекламодателя/Рекламната агенция, за своя сметка.

VIІІ. СРОК НА ДОГОВОРИТЕ ЗА РЕКЛАМА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

25. Срокът на писмения договор за публикуване на реклама се определя в него. В случай, че отношенията между страните са уредени въз основата на одобрена оферта или медиа план, договорът между страните се счита сключен за срок до изпълнението на съответната рекламна кампания.

26. Договорът се прекратява с изтичане на определения в него срок и на други основания предвидени в договора. Договорът за реклама може да бъде прекратен от "Икономедиа" АД едностранно без предизвестие при системно /три пъти/ неизпълнение на задълженията за плащане от страна на Рекламодателя или Рекламната агенция.

IX. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

27.1. "Икономедиа" АД не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата на Рекламодателя/Рекламната агенция, публикувана/ излъчвана съгласно настоящите Общи условия и писмения договор/ заявка/ медиа план.

27.2. "Икономедиа" АД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития и в предоставянето на услуги извън контрола на "Икономедиа" АД, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система.

28. Рекламодателят/Рекламната агенция е длъжен да обезщети "Икономедиа" АД за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Рекламодателят/Рекламната агенция е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от "Икономедиа" АД услуги в нарушение на действащото българско законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия и/или добрите нрави.

29. При неточно публикуване или пропуск за публикуване на рекламата (в печата, в онлайн и мобилни страници или в интернет) по причини, за които "Икономедиа" АД отговаря, Възложителят има право на 100% (сто процента) компенсация, изразяваща се в повторна публикация на рекламата, респективно в публикация по възможност в следващия брой на съответното издание или конпенсация в периода на рекламната кампания или при следваща рекламна кампания.

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

30. Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на останалите клаузи или на Общите условия като цяло. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

31. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на "Икономедиа" АД от 01.11.2016 г. и влизат в сила считано от 14.11.2016 г.