Партньори

СВЕТОВНАТА БАНКА СВЕТОВНАТА БАНКА

Световната банка е жизненоважен източник на финансова и техническа помощ за развиващите се страни по целия свят. Нашата мисия е да се борим с бедността с ентусиазъм и професионализъм за постигането на трайни резултати и да помогнем на хората да помогнат на себе си и на заобикалящата ги околна среда, като предоставяме ресурси, споделяме знание, изграждаме капацитет и създаваме партньорства в публичния и частния сектор.
Групата на Световната банка не е търговска банка в класическия смисъл. Съставена е от пет свързани по между си институции,  собственост на 186 страни-членки, които работят в областта на развитието: Международна банка за реконструкция и развитие – (IBRD), Международна агенция за развитие - (IDA), Международна финансова корпорация - (IFC), Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите - (MIGA), Международен център за решаване на инвестиционни спорове -(ICSID).

www.worldbank.org
www.worldbank.bg

ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3

"Енел" е най-голямата енергийна компания в Италия и втората по инсталирани мощности в Европа.
Произвежда, разпространява и продава газ и електроенергия в Европа, Северна и Латинска Америка. Компанията присъства в 21 държави.
В България "Енел" е мажоритарен собственик на ТЕЦ "Енел Марица-изток 3" със 73% от капитала.
"Енел" контролира също "Енел Оперейшънс България" – дружеството, което извършва експлоатацията на електроцентралата. 
www.enel.com

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 11 млрд. лева към края на юни 2009 г. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др. Основните пазари на групата са в: Италия, Германия, Австрия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Турция и Украйна.

www.unicreditbulbank.bg

ОВЕРГАЗ ИНК. ОВЕРГАЗ ИНК.

Основана през 1992 г., "Овергаз Инк." АД е най-голямата частна газова компания в България. Нейната основна цел е да предостави енергийна алтернатива и направи природния газ достъпен за гражданите.
Дружеството изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава синьо гориво на крайни потребители.


www.overgas.bg

АЛПИК АЛПИК

Алпик холдинг е най-голямата швейцарска енергийна компания със силно присъствие в Европа. Алпик се създаде в началото на 2009 година след сливане на две водещи швейцарски енергийни компании – Ател холдинг и ЕОС (Energie Ouest Suisse SA – EOS). Групата има над 10 000 служители в 29 държави и приходи от 16 млрд. швейцарски франка за 2008 година.
Основните дейности са концентрирани в два сегмента – енергиен и енергийни услуги. Алпик оперира редица електрически централи в Европа – ядрена, водни и термични, както и ветроенергийни паркове, малки ВЕЦ и инсталации на биомаса. Общата инсталирана мощност на нашите централи в Европа е 5,270 MW, а годишното производство около 20 TWh.
Алпик, също така, е собственикът с най-голям дял в електропреносната мрежа на Швейцария. Компанията е изградила и експлоатира 2,671 километра мрежа Високо напрежение. Алпик е и водеща компания в трансграничната търговия с електрическа енергия в страните от Централна и Източна Европа. През 2008 година продажбите на енергия в региона надхвърлят 34.5 TWh.
В България Алпик е участник на свободния пазар на електрическа енергия и изгражда 50 MW ветроенергиен парк Ветроком.

www.alpiq.com/

ХАНИУЕЛ ХАНИУЕЛ

Honeywell е на пазара в България от над 35 години и е лидер във внедряването на разпределени системи за управление във почти всички големи производствени единици в България – както в областа на химическата, така и в областта на енергетиката.
Първата цифрова разпределена система на енергиен котел е въведена в експлоатация през 1988 г в ТЕЦ Химко, където се управляват 3 котела с производителност 160 t/h.
През годините, бяха внедрени такива системи в ТЕЦ-овете на Лукойл,Солвей Соди,Пловдив Север, както и в големите енергийни блокове в ТЕЦ Бобов Дол и блокове 1,3 и 4 на ТЕЦ Марица Изток 2.
Дейността на Ханиуел в областта на енергийната сфера не се изчерпва с това, а и с управлението на енергийната ефективност на офис сгради, както и управлението на енергопотреблението на еднофамилни сгради.
Ханиуел е активен участник и в разработването на SMART GRID технологиите.

www51.honeywell.com/bulgaria/

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ

Български енергиен холдинг (БЕХ) ЕАД е акционерно дружество със 100 % държавно участие. Създаден е през 2008 г. с Решение на Министъра на икономиката и енергетиката.  В него се включват мини "Марица-изток" ЕАД, ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД, АЕЦ "Козлодуй ЕАД, НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД, "Булгартрансгаз" ЕАД и "Булгартел" ЕАД.
БЕХ ЕАД е с предмет на дейност придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението, управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия, топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството.
С консолидацията на енергийните дружества,  България вече има една от най-големите енергийни компании в региона и създава национален енергиен лидер, чийто активи са на стойност около 8.5 млрд. лева, консолидираните приходи са около 3.6 млрд. лева, общия брой служители са около 21 хиляди души.

www.bgenh.com

ЧЕЗ ЧЕЗ

"Да бъдем лидер на пазара на електроенергия в Централна и Югоизточна Европа".
Това е визията на компания, която само за две години успя да се превърне в мултинационална, състояща се от над 90 чешки и чуждестранни компании.
Днес групата притежава активи в Чехия, България, Румъния и Полша и управлява търговски офиси в Словакия, Унгария, Сърбия, Косово и Германия.
ЧЕЗ Трейд България ЕАД  е дружество, създадено през 2005 г., притежаващо лицензия за търговия с електрическа енергия на либерализирания пазар. Лицензията позволява на компанията да извършва услуги, свързани с покупко-продажба на електрическа енергия на свободния енергиен пазар. Основната дейност на компанията е в областта на търговията с ел. енергия на едро (внос, износ, транзит, участие в търгове за трансграничен капацитет) и продажбата на ел. енергия на привилигировани клиенти (големи стопански и индустриални потребители).


www.cez.bg

Технически партньор: КОНГРЕСТЕХНИК Технически партньор: КОНГРЕСТЕХНИК

Конгрестехник България е българо-австрийска фирма, профилирана в областта на конферентните услуги под наем. Фирмата разполага с пълната гама техническо оборудване за обслужване на конферентни мероприятия от световно ниво. Фирмата е оборудвала над 4000 прояви в България и по света. По отношение на количество на оборудването, брой изпълнени прояви, както и брой на персонала, Конгрестехник е най-големият технически изпълнител в сектора конферентна техника под наем в България.
Конгрестехник България е и единствената фирма в тази област с офиси в три града – София, Пловдив и Варна.

www.ktbg.bg

Медиен партньор: Интернет Секюритис България Медиен партньор: Интернет Секюритис България

Интернет Секюритис България, позната като ISI Emerging Markets е част от американската компания Internet Securities Inc., основана през 1994г. и закупена от Euromoney Institutional Investor PLC London, през 1999г.
Благодарение на главния офис в Ню Йорк и още 29 офиса в 27 държави, компанията предоставя трудно достъпна икономическа информация за повече от 80 развиващи се пазари чрез своя многократно награждаван уеб базиран продукт EMIS (the Emerging Markets Information Service), който предлага новини, данни за компании, индустриални анализи и проучвания, капиталов пазар, макроикономика и др.
Наши продукти са още: ISI DealWatch, CEIC Data, IFIS (the Islamic Finance Information Service, IntelliNews, BPR  Benchmark.

www.securities.com